Årlig forbruger information

Den årlige forbrugerinformation fra dit Vandværk,  Gram Vandværk

 

Her er informationer om dit Vandværk, og om kvaliteten af det vand, som der leveres til dig. Oplysningerne opdateres mindst én gang om året. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

 Kontakt til Gram Vandværk. 

 Kvaliteten af dit vand

På Vandværket foretager vi en simpel vandbehandling ved iltning, dobbelt filtrering i sandfiltre.

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, får vi taget vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Haderslev Kommune. Der tages som minimum 4 årlige drikkevandsprøver, hvor der undersøges for mange forskellige stoffer. Der tages prøver fra hver boring hvert fjerde år, der undersøges for de samme mange stoffer. Stofferne fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen

Vandforsyningens analyser af vandet sker ude ved forbrugerens taphane som stikprøvekontroller, det er her kvalitetskravet gælder. Derudover undersøges vandet, inden det forlader Vandværket. Der undersøges for mikrobiologiske, fysisk-kemiske og miljøfremmede stoffer på et akkrediteret laboratorium.

På prøvestedet undersøges med det samme; temperatur, lugt, smag og farve.

Undersøgelse for mikrobiologiske forhold omfatter kimtal ved 22o C, coliforme bakterier, E.coli og enterokokker.
Undersøgelse for fysisk/kemiske/miljøfremmede stoffer omfatter en lang række stoffer herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad (betegnet som dH) og pesticider.

Vandets hårdhed fra Gram Vandværk er på 9-10 dH

Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser på hjemmesiden https://www.gram-vandvaerk.dk  eller på Geus her kan du se alle analyse resultater.

Link til GEUS: http://data.geus.dk/

Hvis du gerne vil forstå analyserne bedre, kan du læse om ”drikkevandets hovedbestanddele” og ”mikrobiologiske parametre” på hjemmesiden under vandanalyser ”Sådan læser du en vandanalyse”

Overskridelser af kvalitetskrav

Der har i de seneste år ikke været overskridelser af drikkevandskvalitetskravene.

Skulle det ske træder Vandværkets beredskabsplan ind med de nødvendige foranstaltninger.

 Andre oplysninger

Områder som forsynes af dit Vandværk

De områder, som dit Vandværk forsyner med drikkevand er fastlagt i kommunens vandforsyningsplan. Områderne er Gramby og opland, Kastrup og Enderupskov.

Så meget vand indvinder vi årligt

I området har vi ca. 1600 forbrugere, og der udpumpes ca. 260.000 m3 årligt.

Her henter vi dit vand fra

Vandværket har 3 boringer, som er placeret henholdsvis på Folevej og på Langelinje. Al vandet pumpes op fra disse boringer, som har en dybde på ca. 148 meter.

 Forsyningssikkerheden

Gram Vandværk har 2 uafhængige vandværker med egne boringer. Det vil sige, at hvis et vandværk har nedbrud, så kan området nødforsynes fra det andet Vandværk i en periode, indtil der igen kan skabes normal drift.

Denne forbrugerinformation er meddelt efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kapitel 8).