Infobrev 2023

PFAS og alt det andet gift

I 2022 fik vandværket foretaget i alt 11 vandprøver. Heraf blev der foretaget en vandprøve for hvert vandværk, for at teste for det berygtede PFAS. Der er ikke fundet nogen Perfluorerede forbindelser (PFC) som det hedder. Alle lovpligtige analyser overholder grænserne.

I det nye år, 2023 skal der foretages 11 lovpligtige vandprøver. Haderslev Kommune har sat kriterier op for hvilke analyser der skal foretages, samt hvilke risici der skal tage ekstra højde for.

Vi har godt og rent vand i Gram. Og det passer vi på. Vandet hentes op fra ca. 150 meters dybde, og er ca. 1000 år gammel. Altså helt fra vikingernes tid.

Hårdheden i vandet ligger på ca. 9-10 hvilket svarer til middelhårdt vand.

Ledningsreparationer og benchmarking

Der har været 5 ledningsbrud og 6 andre afbrydelser i 2022. De andre afbrydelser skyldes primært at der skulle skiftes stophaner til forbrugerne.

 Vi skal indberette alle afbrydelser til Forsyningstilsynet i en såkaldt Performancebenchmarking. Foruden indberetning af afbrydelser skal vi også indberettet alle vandprøver, længde på alle vandrør, antal forbrugere, købt el, oppumpet vandmængde og solgt vandmængde.

Vandværkerne

Åvej-vandværket pumpede i 2022 115.800 m3 ud og Skjoldagervej-værket pumpede 130.000 m3 vand ud til forbrugerne. Samlet blev det til 245.800 m³. Det er ca. 13.000 m3 mindre end i 2021.

Vandspildet blev igen reduceret i 2022. Ca. 6.400 m³ vand er der løbet ud. Det giver et spild på 17,6 m³ /døgn, hvilket svarer til 2,6% af det udpumpede vand. Det er svært at finde lækagerne.

Der er solgt 239.400 m3 vand i 2022.

Udskiftning af vandmålere

Udskiftningen af vandmålere blev afsluttet i foråret 2022. Udskiftningen blev foretaget sammen med udskiftning af fjernvarmemålere.

Ligeledes har vi fået flere antenner sat op, så mange flere målere kan aflæses hvert døgn. Det gælder dog ikke i Kastrup med opland og Enderupskov med opland. Her er der endnu ikke sat antenner op. Men målerne bliver aflæst hver måned af vores kørende målervogn. Forbruget kan ses på eforsyning.dk.

e-Boks

Det er muligt at tilmelde sig til e-Boks via e-forsyning på https://eforsyning.dk/gramvand/#/login. Når du vælger at få posten i e-Boks, vil du fremover modtage breve fra os digitalt. F. eks. Årsopgørelse og budget, indkaldelse til den årlige generalforsamling, informationer og beskeder m.m. Vejledning som forklarer hvordan du tilmelder dig i e-Boks kan findes på vores hjemmeside, eller ring til kontoret for at få hjælp.

Generalforsamlingen

Datoen for næste generalforsamling er fastlagt til at være onsdag den 29. marts 2023. Der annonceres på hjemmeside og i ugebladet 14 dage før. Tilmelding er nødvendig og kan ske fra den 6. marts på vores hjemmeside eller at ringe til kontoret.