Vedtægter

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Selskabet, der er stiftet den 14.maj 1929, er et andelsselskab, hvis navn er Gram Vandværk.

§ 2 FORMÅL

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesse i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 ANDELSHAVERE

3.1.  Som andelshavere kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­samt matrikulere almene boligforeninger

2. Ejer af en ejerlejlighed/andelsbolig eller boligselskab, når denne har selvstændig hovedmåler

3. Ejer af en bygning på lejet grund

3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med vand.

§ 4 MEDLEMMERS RETTIGHEDER

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 MEDLEMMERS FORPLIGTELSER OG HÆFTELSER I ØVRIGT

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk

Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets hovedanlægsbidrag.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6 UDTRÆDEN AF SELSKABET

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 7 LEVERING TIL IKKE-MEDLEMMER (KØBERE)

Institutioner – som følge af deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som følge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, skal ske med 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i de lokale og elektroniske medier med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 12 dage før.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.  Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af auturiseret revisor

8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal meddeles ved avertering.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 9 STEMMERET OG AFSTEMNINGER

Hvert medlem har en stemme, uanset om vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 10 BESTYRELSEN

Selskabet består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlem indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. Eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift.

§ 11 TEGNINGSRET

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller med driftsleder.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12 REGNSKAB

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den generalforsamlingsvalgte revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 13 OPLØSNING

Opløsning kan besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 14 IKRAFTTRÆDEN

Selskabets vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 1. april 2018

PDF udgave kan hentes her.⇒