Årlig forbruger information

Den årlige forbrugerinformation fra dit Vandværk,  Gram Vandværk

 

Her finder du oplysninger om dit vandværk og kvaliteten af det vand, der leveres til dig. Disse oplysninger opdateres mindst én gang årligt. Ønsker du flere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

 Kontakt til Gram Vandværk. 

 Kvaliteten af dit vand

På Vandværket udfører vi enkel vandbehandling gennem iltning og dobbeltfiltrering i sandfiltre.

For at sikre, at dit vand er ensartet og af høj kvalitet, tager vi vandprøver i henhold til et kontrolprogram godkendt af Haderslev Kommune. Der udtages mindst fire årlige drikkevandsprøver, hvor der testes for mange forskellige stoffer. Prøver fra hver boring tages hvert fjerde år for de samme mange stoffer, som er angivet i drikkevandsbekendtgørelsen.

Vandforsyningens analyser foretages ved forbrugerens taphane som stikprøvekontrol, hvor kvalitetskravene gælder. Desuden testes vandet, før det forlader vandværket, for mikrobiologiske, fysisk-kemiske og miljøfremmede stoffer på et akkrediteret laboratorium.

På prøvestedet måles straks temperatur, lugt, smag og farve.

Mikrobiologiske tests omfatter kimtal ved 22°C, coliforme bakterier, E. coli og enterokokker.
Tests for fysisk-kemiske og miljøfremmede stoffer inkluderer en bred vifte af stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad (angivet som dH) og pesticider.

Vandets hårdhed fra Gram Vandværk ligger på 9-10 dH.

Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser på hjemmesiden https://www.gram-vandvaerk.dk  eller på Geus her kan du se alle analyse resultater.

Link til GEUS: http://data.geus.dk/

For at få en bedre forståelse af analyserne, kan du læse om “drikkevandets hovedbestanddele” og “mikrobiologiske parametre” på hjemmesiden i afsnittet om vandanalyser, “Sådan læser du en vandanalyse”.

Overskridelser af kvalitetskrav

I de seneste år har der ikke været nogen overskridelser af kravene til drikkevandskvalitet.

Hvis det skulle forekomme, vil vandværkets beredskabsplan træde i kraft med de nødvendige foranstaltninger.

 Andre oplysninger

Områder som forsynes af dit Vandværk

De områder, som dit Vandværk forsyner med drikkevand er fastlagt i kommunens vandforsyningsplan. Områderne er Gramby og opland, Kastrup og Enderupskov.

Så meget vand indvinder vi årligt

I området har vi ca. 1600 forbrugere, og der udpumpes ca. 260.000 m3 årligt.

Her henter vi dit vand fra

Vandværket har 3 boringer i Gram, som er placeret henholdsvis på Folevej og på Langelinje, samt en boring i Vester Lindet. Al vandet pumpes op fra disse boringer, som har en dybde på ca. 148 meter.

 Forsyningssikkerheden

Gram Vandværk opererer med to uafhængige vandværker, hver med sin egen boring. Dette betyder, at hvis det ene vandværk oplever et nedbrud, kan området midlertidigt forsynes med vand fra det andet vandværk, indtil normal drift genoptages. I tilfælde af nedbrud i Vester Lindet kan forbrugerne forsynes med vand fra Gram via en nødforsyningsledning.

Denne forbrugerinformation er meddelt efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kapitel 8). Opdateret april 2024.