Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger

Gram Vandværk og Gram Fjernvarme afholder generalforsamlinger

torsdag den 9. september 2021, i Gram Fritidscenter.
 
Kl. 18.00 afholdes generalforsamling for Gram Vandværk.
Ca. kl. 18.45 serveres der fælles middag for deltagere i generalforsamlingerne.
Kl. 19.30 afholdes der generalforsamling for Gram Fjernvarme.
 

Af hensyn til gældende Corona-regler og middagen er det nødvendigt med tilmelding senest fredag den 3. september.


Kl. 18.00
Dagsorden for Gram Vandværk
 
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.    Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7.    Valg af autoriseret revisor
8.    Eventuelt.
 
Specielt med hensyn til dagsordenens pkt. 5 ”Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens
økonomiske regulering m.v. pr. 1. jan 2023” vedlægges følgende materiale
     1. Energistyrelsens ”Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu udtræde af
økonomisk regulering”
     2. Oplysninger om vandværkets økonomi
        a. Vandværkets omkostningsniveau de seneste 5 år
        b. Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven pr. 1. jan 2010
        c. Den økonomiske ramme for 2021 udmeldt af Forsyningssekretariatet
        d. Vandværkets aktuelle henlæggelser
    3. Forventede ændringer i prisniveauet efter udtræden pr. 1. jan 2023
    4. Forventede administrative konsekvenser af vandværkets udtræden

Det er et krav – i h.t. §29 i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK nr 1623 af
27/12-2019) – at alle forbrugerne skriftligt oplyses om konsekvenserne ved undtagelse af den økonomiske
regulering i form af fremsendelse af ovenstående materiale.
Generalforsamlingens behandling af punktet er omfattet af samme regler som gælder for
vedtægtsændringer, jfr. vedtægternes § 9. Vedtægterne kan ses på www.gram-vandvaerk.dk.
Bestyrelsen anbefaler at vandværket snarest udtræder af vandsektorlovens økonomiske regulering, d.v.s.
med virkning fra 1/1-2023.
 
 
 
– Middag –
 
Kl. 19.30
Dagsorden for Gram Fjernvarme
 
1.    Valg af dirigent.
2.    Beretning for det forløbne regnskabsår.
3.    Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4.    Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5.    Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6.    Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.    Valg af revisor.
9.    Eventuelt.
 
 
Vel mødt
Bestyrelserne i Gram Vandværk og Gram Fjernvarme.