Infobrev 2022

Ledningsreparationer og benchmaking

Året 2021 bød på 2 ledningsbrud og 14 “andre afbrydelser”. De 14 “andre afbrydelser” dækker mest over udskiftninger af stophaner ude hos forbrugerne. Vi skal indberette alle afbrydelser til Forsyningtilsynet i en såkaldt Perfomancebenchmaking. Foruden indberetning af afbrydelser skal vi også indberettet alle vandprøver, længde på alle vandrør, antal forbrugere, købt el, oppumpet vandmængde og solgt vandmængde.

Udtræden af Vandsektorloven

Forbrugerne vedtog på den ordinære generalforsamling, samt på den ekstraordinære generalforsamling, at Gram Vandværk skal træde ud af Vandsektorloven. Det betyder at vi fra 2023 ikke længere skal udsættes for det såkaldte effektiviseringskrav. Lovgiverne mener at alle vandværker kan blive mere effektive når de indberetter en masse tal, som i øvrigt revisoren får som ekstra opgave at udføre. Man siger i branchen at det koster 8 øre at spare 7 øre når man er underlagt Vandsektorloven. Med en lovændring i 2020 fik vi mulighed for at udtræde hvilket nu sker pr. 1. januar 2023.

Vandværkerne

Åvej’s vandværket pumpede i 2021 121.100 m3 ud og Skjoldagervej værket pumpede 137.300 m3 vand ud til forbrugerne. Samlet blev det til 258.400 m³.

Vandspildet blevet reduceret i 2021. Ca. 11.000 m3 vand er der løbet ud. Det giver et spild på 29,5 M³ /døgn, hvilket svarer til 4,2% af det udpumpede vand, som er lige i overkanten. Men det er svært at finde lækagerne.

Der er solgt 247.600 m3 vand i 2021.

Udskiftning af vandmålere

Vi fortsætter med målerskift i 2022. Vi mangler at skifte ca. 150 målere. Personalet bliver stadig testet for covid-19 hver uge indtil Corona pandemien er forbi. Alle forbrugere hvor der skal udskiftes målere får en skriftlig meddelelse om forholdsreglerne før – under og efter et besøg. Man har naturligvis lov til at sige nej tak til et besøg i denne tid.

e-Boks

Det er muligt at tilmelde sig til e-Boks via e-forsyning på https://eforsyning.dk/gramvand/#/login. Når du vælger at få posten i e-Boks, vil du fremover modtage breve fra os digitalt. F. eks. Årsopgørelse og budget, indkaldelse til den årlige generalforsamling, informationer og beskeder m.m. Vejledning som forklarer hvordan du tilmelder dig i e-Boks kan findes på vores hjemmeside, eller ring til kontoret for at få hjælp.

Generalforsamlingen

Datoen for næste generalforsamling er fastlagt til at være onsdag den 23. marts 2022. I skrivende stund ved vi dog ikke hvordan Corona situationen vil have indflydelse på afholdelsen af generalforsamlingen.